پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایاییرا مشاهده می نمایید
پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی|42081890|tr|پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (peq),پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان,دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,پرسشنامه توانمندسازی شغلی کارکنان,پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه در مورد توانمندسازی کارکنان

و بررسی ابعاد آن


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم20/30 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان:

از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان به منظور شناخت راه‌هاي توانمندسازی کارکنان در جامعه آماري، استفاده می‌شود. اين پرسش‌نامه شـامل 20 سؤال است كه پنج بُعد توانمندسازی یعنی شایستگی، حق انتخاب، مؤثر بودن، معنی دار بودن و اعتماد به دیگران را مشخص مي‌كند.


ابعاد پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

در اين پرسش‌نامه، سؤالات 2، 7، 12 و 17 مربوط به بعد شایستگی، سؤالات 3، 8، 13 و 18 مربوط به حق انتخاب، سؤالات 4، 9، 14 و 19مربوط به مؤثر بودن، سؤالات 1، 6، 11 و 16 مربوط به معنی‌دار بودن و سؤالات 5، 10، 15 و 20 مربوط به بعد اعتماد است.

(جدول3-2)
ردیف ابعاد مدل شماره سوال
۱ شایستگی ۲ – ۷ - ۱۲ – ۱۷
۲ استقلال ۳ – ۸ - ۱۳ – ۱۸
۳ مؤثر بودن ۴ - ۹ - ۱۴ – ۱۹
۴ معنی دار بودن ۱ - ۶ - ۱۱ – ۱۶
۵ اعتماد ۵ - ۱۰ - ۱۵ – ۲۰

جدول3-2 (پرسش‌نامه توانمندسازی کارکنان)

روایی و پایایی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

روایی ابزار گردآوری داده‌ها:
پرسش‌نامه انگیزش استاندارد است یعنی از کتاب پرسش‌نامه‌های معتبر جهانی که دکتر مقیمی ‌و رمضان ترجمه و منتشر کرده‌اند، استفاده شده است. سپس توسط تنی چند از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ‌مورد بررسي و بازبيني كامل قرار گرفت. پس از لحاظ كردن نظرات آنان، پرسش‌نامه نهايي مجدداً به تأييد اساتيد راهنما و مشاور رسيد. بنابراین می‌توان گفت که ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق دارای روایی مناسب و قابل قبولی است.


پايايي پرسش‌نامه توانمندسازی کارکنان:
پرسشنامه توانمندسازی کارکنان استاندارد است و برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. این مقدار برای و پرسش‌نامه توانمندسازی کارکنان 0.82 بدست آمد. از آنجا که این مقادیر بیشتر از 0.7 می-باشد، بنابراین پایایی پرسش‌نامه‌ها تأیید می‌شود.


"

مطالب دیگر:
🔗پاور پوینت اضطراب اجتماعی 🔗پاور پوینت اضطراب🔗پاور پوینت اعتماد سازمانی🔗پاور پوینت اعتیاد به اینترنت🔗پاور پوینت اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت 🔗پاور پوینت امنیت اجتماعی🔗پاور پوینت آموزش فلسفه به کودکان 🔗پاور پوینت آموزش و پرورش در آرای پیشگامان جامعه شناسی🔗پاور پوینت آموزن جهت زندگی 🔗پاور پوینت اندازه گیری، ارزشیابی و آزمون های معلم ساخته🔗پاور پوینت آزمون استاندارد 🔗پاور پوینت روانسنجی بررسی مقیاس ارتباط با حیوانات خانگی 🔗پاور پوینت بهره وری از سازمان🔗پاور پوینت ضریب کاپا🔗پاور پوینت پرسش نامه استرس ادراک شده🔗پاور پوینت پرسش نامه اضطراب کتل🔗پاور پوینت پرسش نامه امید به زندگی میلر🔗پاور پوینت پرسش نامه خشم کودک ونوجوان🔗پاور پوینت پرسش نامه فرزند پروری یانگ🔗پاور پوینت پرسش نامه هوش فرهنگی🔗پاور پوینت پرسشنامه 5 عاملی شخصیت (نئو )🔗پاور پوینت پرسشنامه احساس پیری 🔗پاور پوینت پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان دریس کول 🔗پاور پوینت پرسشنامه اضطراب بک🔗پاور پوینت پرسشنامه اضطراب رقابتی در ورزش